வாங்க விற்க பதிவிடுக

உங்கள் தேவை மற்றும் விற்பனை என்ன என்பதை விவரமாக பதிவிடவும்

 

விற்பனையை பின்வருமாறு பதிவிடவும்

  1. பொருள் பற்றிய தகவல்:
  2. விலை:
  3. கிலோ:
  4. ஊர், மாவட்டம்
  5. கைபேசி எண்

 

தேவையை பின்வருமாறு பதிவிடவும்

  1. பொருள் பற்றிய தகவல்:
  2. கிலோ:
  3. ஊர், மாவட்டம்
  4. கைபேசி எண்

இவ்வாறு தகவல் முறையாக இல்லை என்றால் பதிவு நீக்கப்படும்

3+2=

 

குறிப்பு: தளத்தை பயன்படுத்துவோர் அதிகமாகும்  பட்சத்தில் தேவை மற்றும் விற்பனை பதிவிடும் முறையில் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.